Regulamin

Warunki najmu przyczep wypożyczalni Express Auto – Wieliczka:

 • przyczepa jest własnością wynajmującego/rodzaj i numer rej. przyczepy podany w dow. Rej.
 • przyczepa jest kompletna i wyposażona zgodnie z prawem drogowym, posiada wyposażenie wymienione w umowie najmu
 • na czas najmu najemca jest zobowiązany zabezpieczyć przyczepę pod rygorem poniesienia kosztów związanych z jej kradzieżą lub zniszczeniem przyczepa nie posiada ubezpieczenia AC
 • wynajmujący oddaje najemcy wypełni sprawną , czystą przyczepę
 • najemca zobowiązuje się nie odstępować przyczepy osobom trzecim i używać jej na podanym orientacyjnie obszarze
 • najemca zobowiązany jest do użytkowania przyczepy zgodnie z jej przeznaczeniem, zwrócenia jej w stanie nie pogorszonym poza jej normalnym zużyciem , uzyskania zgody wynajmującego na dokonanie wszelkich zmian lub napraw poza warsztatem wynajmującego uwaga: wszystkie elementy są znaczone !!!
 • najemca ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe w okresie użytkowania
 • najemca odpowiada za wszelkie roszczenia zgłoszone do wynajmującego dotyczące przyczepy jeśli zdarzenie powodujące roszczenie lub koszty miały miejsce tak poza granicami jak i na terenie RP
 • w przypadku nie zwrócenia przyczepy z jakichkolwiek przyczyn najemca pokryje wynajmującemu kwotę wartości niezwróconej przyczepy według ceny zakupu producenta ponadto pokryje koszty przeterminowania do czasu całkowitego rozliczenia umowy oraz należności z tytułu utraty przewidywanych wpływów z wynajmu przyczepy za okres 90 dni.
 • w razie wypadku drogowego w którym uczestniczyła lub została uszkodzona przyczepa najemca zobowiązany jest do postępowania zgodnie zobowiązującymi przepisami ruchu drogowego /na terenie państwa gdzie nastąpił wypadek/ oraz warunkami ubezpieczenia pod rygorem poniesienia pełnej odpowiedzialności materialnej i cywilnej
 • w razie wypadku przyczepy gdy odszkodowanie nie przysługuje z ubezpieczenia AC najemca zobowiązany jest do pokrycia udziału własnego potrąconego z wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela
 • za każdy dzień wyłączenia przyczepy z eksploatacji aż do ustania przyczyny /naprawy po wypadku ,braku dokumentów ,ubezpieczenia/najemca ponosi koszty jak za wynajem w tym okresie
 • w przypadku nie terminowego zwrotu najemca zobowiązany jest do uiszczenia kar umownych wynoszących 100% stawki dobowej oraz innych ewentualnych kosztów związanych z tym przeterminowaniem
 • w razie nie rozliczenia się w terminie wyznaczone umową najmu brak zwrotu przyczepy nie uiszczenie odpowiednich należności klient ponosi opłaty w wysokości 100% stawki dobowej
 • w przypadku nie zwrócenia przyczepy w terminie dłuższym niż 3 dni i nie powiadomienia o tym wynajmującego zostanie powiadomiona policja o ewentualnej kradzieży a sprawa zostanie skierowana do sądu rejonowego w Wieliczce

Facebook